04-Shinohara-Katsuyuki–poster-design-for-Matasaburo-of-the-Wind–1974

04-Shinohara-Katsuyuki–poster-design-for-Matasaburo-of-the-Wind–1974