05-Shinohara-Katsuyuki–poster-for-Demon-Fantasy–1974

05-Shinohara-Katsuyuki–poster-for-Demon-Fantasy–1974